uhtua-logo
Uhtua-Seura ry peruššettih vuotena 1991 Uhtuon Šeuvun Perinnehšeura-nimisenä.*) Peruštajina oltih lähinnä juuriltah vienankarjalaista šukuo olijat henkilöt, kumpaset – šeuran šiäntöjen mukasešti – ”pietäh arvokkahana yhtehyön pitämistä Uhtuon šeuvulla entiselläh eläjih karjalaisih ta kumpaset tahotah vuolia vienankarjalaista kulttuurie ta perintehie šekä kaikin keinoin  eistyä Uhtuon šeuvun väještön henkistä, yhteiskunnallista ta talouvellista hyvinvointie”. Jäšenie yhissykšeššä on noin 200.
Uhtua-Seura ry:n toimintamahollisuuvvet pantih vireillä, kun Neuvoštoliitto romahti ta aikaisemmin šotilašalovehena olleheh Vienan Karjalah voitih tuaš matkuštua vapuašti, elvyttyä šeiccemenkymmenen vuuvven takasie heimolaisšuhtehieki ta käyvä kaccomašša Šuomen kulttuurih voimakkahašti vaikuttanehie ”Kalevalan laulumaita”.
Uhtua-Seura ry:llä on Vienan Karjalašša, ainuona šuomelaisena karjalaisšeurana sisäršeura, Uhut-šeura. Šeuran info-ošioh piäšöy yläreunašša olijašta menu-rivistä eččošanalla : Uhut-šeura.
*) Uhtuon Šeuvun Perinnehšeura peruššettih 11.12.1991 Helsinkissä. Luve täštä lisyä šeuran alkuvaihien vuosista ta toiminnašta (pdf)

Uhtua-Seuran piämiehet

• Paavo Ahava          1991 – 2003
• Hannu Raulo          2003 – 2006
• Jarmo Rantanen    2006 – 2010
• Jorma Elo              2010 – 2012
• Kari Kemppinen     2012 – 2019
• Reijo Sihvonen      2019 –

Kunnivopiämieš
• Paavo Ahava         2017 –

Kunnivojäšen
• Jari Helmisaari      2017 –

Uhtua-Seura ry:n šiännöt (pdf)