seurantaloUhut-šeuran toiminnan piämiäränä on vienankarjalaisien ainehellisen ta henkisen perinnön tutkimini, šäilyttämini ta tunnetukši šuamini. Miän šeuran tarkotukšena on karjalaisen kulttuurin ta ennein kaikkie karjalan kielen šäilyttämini ta kuštantamini. Käytännöššä še tarkottau paikallisie perintehie šäilyttäjien taitoryhmien ta järještöjen kannattamini; šiih joukkoh kuulutah Kalevalan Kanšanteatteri, lapšien Hepokatti-perinnehryhmä, Kalevala-kanšanryhmä, paikallini keškikoulu, kirjašto, musejo. Esimerkiksi joka vuosi paikallisen teatterin näyttelijät šuahah Vuuvven paraš näyttelijä -palkinnon.

Uhut-šeura kannattau Uhtuon koululaisie, kumpaset on eissytty karjalan ta šuomen kielen opaššukšešša. Šeura ošallistuu Kalevalan keškikoulušša järješšettyh ”Uhtuon neicyt” - kilpailuh, myöntämällä piäpalkinnon.

ikaihmisetPerintehekši on tullun šajekuušša vietettävä tapahtuma šeuran ijäkkähillä jäšenillä Kanšanvälisen Ikäihmisen päivän puittehissa.

Šeuran jäšenien lapšilla ta punukoilla järješšämmä Uuvven Vuuvven -kuušijuhlua vienankarjalan- ta venäjänkielisien ohjelmien kera

Kalevalan Lintuset-päiväkojissa toimiu kakši Kielipešä-ryhmyä, mit on peruššettu kuuši vuotta takaperin yhessä Šuomen Uhtuo-Šeuran ta Uhut-šeuran alottehešta. Kielipešän toiminta peruštuu šiih, jotta päivän aikana lapšien kera paissah vain vienankarjalua - pieneštä šuaten lapšet kuullah paikallista kieltä, tuttavušsutah Kalevalan rikkahah kulttuurih laulujen, tanššien ta leikkien kautti. Šeura auttau päiväkojin toimintua järještämällä tarvittavan ainehiston keräykšie.

uusivuosiŠeuran jäšenet aktiivisešti ošallissutah perintehisen Uhtuon karjalaisen kulttuurin kešäjuhlan ohjelman valmistamiseh. Vaikka urheilu ei ole miän šeuran varšinaisie aseita šilti yritämmä auttua Kalevalan potkupallojoukkuo; jo kahtena kevyänä Šuomuššalmen ta Uhtuon joukot on vuorotellen pelattu yštävyyšotteluja nuapurikunnašša.

 

Projektitoiminta

Uhut-šeura ošallistuu šamoin projektitoimintah. Vuotena 2007 toteutettih Elokšen rihma - (Elämän lanka)-projekti, min tarkotukšena oli vienankarjalaisen merkkuannan elvyttämini ta šen kautti Kalevalan naistyöttömyyštilantehen parentamini. Še oli niin kuin šilta, mi yhisti Vienan Karjalan vanhan perintehen ta Kalevalan nykypäivän, perintehen lankan, mi ei toivottavašti katkie ta nyt tämän päivän Kalevalan tytöt šuatetah merkata käsipaikkoja, paitoja ta piähinehie.

kielipesaVuotena 2006 Uhut-šeura oli antan luvan käyttyä Šeurantalon tiloja kankašpuut-kuvontakurššiloilla ta luovuttan korvaukšetta kahet kankašpuut koulutušta šuannehilla naisilla, kumpaset peruššettih oman pienen yritykšen.

Tarkotukšena on peruštua Uhut-šeuran puittehissa naisaktivistiryhmän, mi olis puoleštah innottajana projektin jälkisissä aseissa, esim. Uhtuon naispuvun ompelomisešša ta muišša paikalliseh perinnehkulttuurih liittyvissä aseissa. Tämä miän mielestä vaikuttau hyvällä tavalla Kalevalan alovehen maineheh ta lisyäy kiinnoššušta runošeutuona kohti šekä ulkomualaisien jotta šuomelaisien turistien keškuuvvešša. Yhteistyöh liitytäh Kalevalan Runonlaulajien musejo ta Työvoimatoimisto.

Lapšien piiri pyöriy – kanšantaitofestivaali UHTUOŠŠA

kirjontakurssiEnšimmäini vienankarjalaini Lapšien piiri pyöriy - kanšantaitofestivaali piettih Uhtuošša 23. kevätkuuta 2008. Še keräsi yhteh Runolaulun juuret ta vešat-projektin kautti šykšyllä 2007 peruššetut lapšien ryhmät Vuokkiniemeštä, Vienan Kemin Puanajärveštä, Uhtuošta ta Jyškyjärveštä. Festivaalih ošallistu šamoin Kalevalašša jo vuosie toimija Hepokatti-perinnehryhmä – kaikkieštah lapšie ta nuorie oli 80 henkie.

Šilloin jokahini ryhmä esitti omaluatusen ohjelmah, mih kuuluttih runolaulut, lorut, tanššit, starinat ta piirileikit. Vahvana vienankarjalaisena voimana šoi kotišeuvulla omissettu loppulaulu. Lavalta juhla šiirty Kalevalan kulttuuritalon aulah, missä tanššija ta leikkijä pyörittih yheššä yleisön kera. Lapšien rehellini innoššuš kanšanlaululoih – ta tanššiloih antau varmua uškuo jotta vienankarjalaisilla perintehillä on iellähkipäin šäilyttäjie.

lastenpiiriRunolaulun juuret ta versot-projekti jatkuu šykšyh 2009 šuate.Viime vuuvven aikana projektin ruatajat  jatettih harjoitukšie koululoissa lapšien kera, lapšien ryhmät ošallissuttih kyläkonserttiloih ta heinäkuušša 2008 kolmekymmentäviisi lašta ošallistu Kuhmon kanšanväliseh musiikkileirih.

Tämän vuuvven kohokohta oli 22.kevätkuuta, konša projekti yheššä Kalevalan kulttuuritalon kera järješti II Lapšien piiri pyöriy – festivaalin, missä tultih näkyvih projektin toisen toimintavuuvven tulokšet.

Projekti vaštasi kaikkien ryhmien kuletukšista Uhtuoh ta jälelläh kylih šekä ruuvvašta (kaikkieštah on noin 90 henkie).

Ohjelmašša oli lapšien laulu – ta tanššiesitykšie šekä kuklateatteri. Šuovatta- iltana oli kulttuuritalolla Kalevalan kanšallisen teatterin esityš ”Akkaralli”. Pyhänäpiänä Kuitin jiällä näyteltih Kalevalan hahmot ta ohjelmašša oli kaikenmoisie liikuntaleikit.

Svetlana Staskoyt,
projektin Uhtuon työryhmän johtaja