Uhtua-Seura ry:n tarkotuš on voimavarojeh puittehissa:

  • Jatkua lapšien kielipešätoimintua ta levittyä šitä Vienašša olijih  karjalan kielisih Jyškyjärven ta Vuokkiniemen kylih. Tarkotukšena on karjalan kielisen lapšientarhatoiminnan šiirtämini Kalevalan piirihallinnon vaštuulla niin ruttoh, kuin še on mahollista.
  • Šuaha koululoih riittävä karjalan kielen opaššuš esimerkiksi niin, jotta erähie ainehie opaššettais erikoisissa karjalan kielisissä ryhmissä. Asiešta on jo ollun pakinua piirin kouluviranomasien kera.
  • Virittyä Uhut-šeuran kera nuorien ta lapšien harraššuštoimintua. Neuvoštoliiton hajuomisen jälkeh aikasempi pioneeritoiminta ta muu järješšetty nuorisotoiminta on loppun eikä uutta ole tullun tilah.
    Urheilušeuratoiminta tai pioneerin tapani toimintaki voitais kiinnoštua nuorie ta panna pohjua tervehillä harraššukšilla.
  • Ruveta kehittämäh järještynyttä nuorisovaihtuo šuomelaisien ta karjalan kielisien nuorien kesen.
  • Kannattua ielläh Uhtuolla toimijua karjalan kielistä harrašteteatterie ta Kalevalan kanšanteatterie.
  • Kannattua henkisešti ta koulutukšellisešti tervehen pieniyrityštoiminnan šyntymistä paikkakunnalla  vaikkapa matkapalvelujen ta käsityöelinkeinojen alalla.

Olemma nähnyn, jotta on äijyä helpompi šuaha rahotušta lyhytaikasih projektiloih kuin pitkäaikaseh työh, min tulokšet nävytäh voit olla vašta kymmenen taikka kahenkymmenen vuuvven piäštä. Miän šeura tarviccou šemmosie yhteistyökaverija niin Karjalašša kuin Šuomeššaki, ket oltais valmehet šitoutumah  pitkäaikaseh yhteistyöh.