Uhtua-Seura ry peruššettih vuotena 1991 Uhtuon Šeuvun Perinnehšeura-nimisenä. Nykyjäh Uhtua-Seura ry  on idealogini järještö ta šen oma talouvellini toiminta on pieni. Šeura toimiu täyšin vapuaehtoisvoimin, kumpasie šen jäšenillä männehien vuosien aikana on riittän, vaikka toimintaympäristö ei ole ollun helppo ta työ on vuatin šuurieki henkilökohtasie uhraukšie.
Uhtua-Seura ry on ottan aktiivisešti ošua šekä akuhpanijana tai kannattajana ušiempih yhteistyöprojektiloih, kumpasie on yhtehisellä nimellä alettu kuccuo Uhtuon malli – nimellä. Projektien puittehissa on koulutettu Šuomešša ta Uhtuolla läheš šata nuorta rakennušalan ammattiloih ta kaikki rakennušprojektit, mit Uhtuolla on valmissuttu, on oltu koulutuštöitä. Lisäkši Uhtua-Seura ry on alottan karjalan kielisen lapšien päiväkotiopaššukšen kahešša nš. kielipešäššä, mit vuotena 2006 yhissettih yhekši karjalankielisekši lapšien päiväkojiksi ta pyrkiy lisäkši virittämäh aktiivista, omaehtoista kanšalaistoimintua Uhtuon väještön piirissä.

Šiännöt

Uhtua-Seura ry:n šiännöt (pdf)

 
Jäšenmakšu 2021
Jäšenmakšut ovat
-20 euruo / henkilö / vuosi
-100 euruo / kannatušjäšen / vuosi
-200 euruo / tukijäšen (yhteisöt) /vuosi
Pankkitili: FI38 1228 3000 0208 24
Viestikenttä: Jäšenmaksu / Kannatušjäšen / Tukijäšen (2021)
Kannatušjäšen / tukijäšen (yhteisöt) / vapuaehtosen kannatušmakšun voitte makšua šamalla Uhtuo-Šeuran tilillä – Passipo avuštaš.