Uhtua-Seura ry:n piätarkotuš on järještyä Vienan Karjalah ta Uhtuolla elinympäristö, missä ihmiset ice nähäh ta ymmärretäh, jotta oma-aloteh työtä ruatamalla, oma elämä muuttuu paremmakši ta omašša ta lapšien tulovaisuuvvešša on šemmoista, min vuokši kannattau ruatua. Ice asiešša kaikki työ, mitä Šuomešša Vienan Karjalan hyväkši ruatah, ta kaikki varat, mit ruatamisekši voijah šuaha, pitäis ošoittua lapšien ta nuorien koulutukšeh ta siih, jotta heilä ois mahollisuuvvet mäneštyö elämäššä niin talouvellisešti kuin henkisešti. Ois tärkietä antua heilä mahollisuuvvet oikeih nuapurišuhtehih šuomelaisien kera ta šiinä oman muamonkielen taito ois luonnollisena apuna.

Olemma huomannun, jotta šuora talouvellini, rahallini taikka tavara-apu on hyvin lyhytnäköni ta monissa tapahukšissa tuou hyvyä mieltä antajalla enämmän kuin šuajalla. Ušeimmissa tapahukšissa še on passivoiva ta šen kohentamini tovellisih tarpehih on vaikie. Niissäki tapahukšissa, missä tavara-avušta olis tovellista hyötyö – šairalan tekniset laittehet tni. –vaikeukšena on Venäjän toivotoin tullisysteemi ta loppujen lopukši laittehien tarvittavan huollon vaikeuš tai mahottomuuš. Pieniki vika šuau ne käyttökelvottomiksi huollon puuttiešša.