Kyykkä-pelin istorija

Kyykkä on vanha karjalaini kyläpeli, mitä on pelattu eri puolilla Karjalua ta šen lähialovehilla. Pelin nimi kyykkä tulou Vienašta, Itä-Karjalašša še tunnettih nimellä guroi, kol’l’oi tai kriukka, Pohjois-Karjalašša - keili, Kannakšella - linnapeli, Inkerissä - poppi, Virošša - kurnilöömine ta Venäjällä - городки. 1800-luvun lopulla I. K. Inha valokuvasi kyykän peluajie Vienašša ta kirjutti pelin jo olovan katomašša ta šäilynehen vain šyrjäkylissä. Peli tunnettih kuiteinki vielä 1900-luvun puolella monin paikoin ta muajilmanšotien välisenä aikana šitä kehitettih niin Karjalan Šivissyššeura kuin Karjalašeurojen keškušliitto. Viime šotien jälkeh KSS alotti kyykän peluamisen Helsinkin Šeurašuarešša 1951. Šivissyššeuran hallitukšešša Boris Karppela ta Kosti Pamilo vaššattih toiminnašta ta pelin kehittämiseštä ta käytih kymmenillä paikkakunnilla šitä esittelömäššä. 1960-luvun alušta toimintua ryhty ohjuamah KSS:n ta Karjalan Liiton yhtehini kyykkävaltuuškunta. Pelillä kirjutettih šiännöt, ta kilpailuja varten kehitettih joukkopelin rinnalla henkilökohtani pelimuoto. Vuotena 1984 peruššettih Karjalaini Kyykkäliitto (myöhemmin Šuomen Kyykkäliitto), mi nykyjäh vaštuau valtakunnallisešta kilpailutoiminnašta.

Pelin kulku

Perintehellisešti kyykkä on joukkojen välini ottelu. Šiinä tarvitah pelikenttä, missä on kakši rajattuo pelinelijyö kymmenen metrin piäššä toisistah (I.K. Inhan kuvaukšešša väliksi mainittih viisi šyltä). Puušta valmissetut kyykät ašetellah rivih nelijöjen eturajoilla, aina kakši piälekkäh. Peli kulkou niin, jotta kumpaniki joukko yrittäy kyykkäpualikoilla šuaha vaštapiätä olijan puolen kyykät pois nelijöštä šen šivu- taikka takarajojen yli. Još eturivillä ašetetut kyykät kuavutah nelijöh, ne pitäy vielä heittämällä šuaha šiirtymäh rajojen yli. Joukko, mi enšimmäisenä tyhjentäy pelikenttäh, on voittaja. Nykyset kilpailušiännöt ollah toki yksityiskohtasemmat.

Kyykkätoiminta

Karjalan Šivissyššeuran kyykkäkerho peluau kyykkyä Helsinkin Šeurašuarešša, minne kiinnoštunehet voijah tulla peluamah. Kyykkäkerho järještäy šopimukšešta yritykšillä ta yksityisillä vielä erityisie tapahtumie. Eri karjalaisšeurojen keškinäisie meštaruuškilpailuja on Šeurašuarešša pietty vuuvvešta 1951 alkuan. Šeuran omua pelitoimintua on pakkaiskuušta šajekuuh, kešäaikah toisarkena ta nellänäarkena, muina aikoina netälinloppupuolella.

Lisätietoja:

www.karjalansivistysseura.fi >Kulttuuri>Kyykkä tai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tai +358 9 171414

www.kyykkaliitto.fi